معرفی معاونت آموزشی

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي  اصفهان مأموريت دارد با استعانت از خداوند متعال، بهره‌گيري از مهارتهاي مديريت آموزشي و اصول حرفه‌اي گرايي و برنامه‌ريزي در راستاي دانايي محوري و با استفاده از پژوهش‌هاي كاربردي در حوزه آموزشي و با تكيه بر هماهنگي درون‌بخشي، از تربيت دانش‌آموختگاني پاسخگوي نيازهاي در حال تغيير، توانمند و با انگيزه خدمت، اطمينان حاصل نمايند.