برگزاری جلسه هماهنگی معاون محترم مدیر با کارشناسان مقاطع ارشد دانشکده ها

در طی سه جلسه هماهنگی  که با حضور معاون محترم مدیر تحصیلات تکمیلی با کارشناسان اداره تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد انجام پذیرفت، ضمن مرورو آیین نامه ها و دستور العملهای  مقطع ارشد و بمنظور تقویت جایگاه نظارتی اداره تحصیلات تکمیلی مقرر گردید،چک لیستی از موارد مبتلابه دانشکده ها تهیه گردد و در بازدیدهای سال آتی از آن استفاده گردد. ضمنا پیشنهاد گردید همکاران حوزه بمنظور آشنایی با فرآیند فارغ التحصیلی دانشجویان با هماهنگی قبلی در جلسات دفاع دانشکده ها حضور بهم رسانند وخلاصه ای از موارد مورد نیاز آیین نامه ها و دستورالعملها جهت دانشجویان تهیه و در سایت معاونت و دانشکده ها  درج گردد.

آلبوم تصاویر: