کارشناس

سرکار خانم لیلا هاشمی فشارکی

کارشناس  گروه 

شماره تماس ۳۷۹۲۸۰۳۸ 

شرح وظایف کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی و گروه دکتری تخصصی پژوهشی 

 

۱-تنظیم جلسات و صورتجلسات شورای گروه دکتری تخصصی پژوهشی و اعلام مصوبات آن

۲-تنظیم قراردادهای پژوهشی، فرم های پایش، حمایت های مالی دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر

۳-انجام امور مربوط به گزارش پیشرفت تحصیلی، کمک هزینه تحصیلی و گزارش حضور و غیاب دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر

۴-انجام مکاتبات مربوط به دانشجویان دکتری تخصی پژوهشی با مراکز تحقیقاتی مرتبط و هماهنگی با کارشناسان رابط گروه دکتری تخصصی پژوهشی در مراکز فوق

۵-کارشناسی مکاتبات گروه دکتری تخصصی پژوهشی

۶-انجام امور مربوط به پسا دکترای پژوهشی (شامل تنظیم قرارداد دوره، بررسی مدارک اساتید، داوطلبین و اعلام به مراکز تحقیقاتی و وزارت متبوع )

۷-اعتبار بخشی مراکز تحقیقاتی جهت جذب دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

۸-انجام امور مربوط به برنامه پزشک پژوهشگر

۹-انجام امور مربوط به فراخوان دوره دکتری تخصصی پژوهشی که شامل اخذ اطلاعات از اساتید، بررسی مدارک، اخذ مجوز و اعلام آن به اساتید و مراکز تحقیقاتی و نهایتا برگزاری فراخوان می باشد.

۱۰-تعریف دروس دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر در سیستم سما و انجام امور مربوط به انتخاب واحد

۱۱-انجام فرآیند دفاع از پروپوزال و پایان نامه دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر

۱۲-تنظیم صورتجلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

۱۳-انجام امور فراغت از تحصیل دانشجویان مقطع دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر

۱۴- ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد و پی. اچ. دی (PHD)

۱۵- بررسی و کارشناسی درخواست‎های دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی و ابلاغ مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی

۱۶-بررسی و کارشناسی درخواست‎های دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر جهت طرح در کمسیون موارد خاص و ابلاغ مصوبات آن کمیسیون