شعار امسال:«اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» است

رهبرانقلاب درپیام نوروزی سال ۱۳۹۵:

در مسئله اقتصاد، آنچه که اصل است، تولید داخل،اشتغال، رفع بیکاری، رونق اقتصادی و مقابله با رکود است. علاج همه اینها در اقتصاد مقاومتی است و باید برای اقتصاد مقاومتی کار و تلاش انجام بگیرد.ما می توانیم با اقدام عملی دراقتصاد مقاومتی کشور را مصونیت سازی کنیم تا در مقابل تحریم به خودمان نلرزیم. مامی توانیم درمقابل آمریکا بایستیم و تحریمها در ما اثرنکند. اگر این کارهارابکنیم، احتیاج نداریم از ارزشهاوخطوط قرمز و اصول خودمان صرفنظرکنیم.

اصل قضیه این است که ملت ایران باید خود را دربرابر تهدیدهات دشمنان از آسیب پذیری خارج کند.مسئله اقتصاد در اولویت اول است/اگر دولت و ملت بتوانند در مسئله اقتصاد کارهای درستی انجام دهند،امید این هست که در مسائل دیگر هم تأثیرگذار باشند
سیاست آمریکا اقتضامیکند که تفکری در میان ملت ایران تزریق شود تا وانمودکنند ملت ما برسر یک دوراهی قراردارد،یا با آمریکا کناربیاید یا دائماً فشارها را تحمل کند/ درداخل هم کسانی این فکرراقبول دارند و میگویند درقضیه هسته ای توافق شد،باید درقضایای کشور هم برجام ۲و۳ بوجودبیاید تابتوانیم راحت زندگی کنیم.:یک دوراهی را دشمن نشان میدهد،این دوراهی غلط ودروغ است.