معاون مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه


 

 

 

دکتر سعید کرباسی

استاد دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی

 

تلفن تماس : ۳۷۹۲۸۰۰۲

پست الکترونیک:       karbasi@med.mui.ac.ir