آدرس وب سایت دانشکده ها

وب سایت معاونت دانشجویی: http://csa.mui.ac.ir

وب سایت دانشکده پزشکی: http://med.mui.ac.ir) (رشته  پزشکی )

وب سایت دانشکده پیراپزشکی http://pmed.mui.ac.ir  (رشته های رادیولوژی،هوشبری وعلوم آزمایشگاهی)

وب سایت دانشکده دندانپزشکی:   http://dnt.mui.ac.ir(رشته های دندانپزشکی و ساخت پروتزهای دندانی)

وب سایت دانشکده داروسازی: http://pharm.mui.ac.ir

وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی: http://nm.mui.ac.ir(رشته های پرستاری، مامایی و اتاق عمل)

وب سایت دانشکده بهداشت: http://hlth.mui.ac.ir(رشته های بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، بهداشت عمومی)

وب سایت دانشکده تغذیه:http://nutr.mui.ac.ir

وب سایت دانشکده علوم توانبخشی: http://rehab.mui.ac.ir(رشته های گفتاردرمانی،اعضای مصنوعی،فیزیوتراپی، شنوایی شناسی،کاردرمانی)

وب سایت دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی:http://mng.mui.ac.ir(رشته های کتابداری پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)

وب سایت دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی http://amt.mui.ac.ir/‎

وب سایت مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی  http://edc.mui.ac.ir/fa (رشته آموزش پزشکی )