برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۹۳/۱۲/۱۹ با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و سایر اعضاء در حوزه معاونت آموزشی برگزار و در خصوص موارد زیر تصمیم گیری بعمل آمد :- بازنگری در آئین نامه حق التدریس رشته های مربوط به  دانشکده توانبخشی- موارد دانشجویی- درخواست مدیر عامل مرکز آموزشی،درمانی الزهرا ( س) مبنی بر استفاده از سایر بیمارستانها جهت آموزش کارکنان با توجه به ازدحام فراگیران در مرکز مذکور- تمدید مأموریت آموزشی یکی از اعضای هیأت علمی دانشکده توانبخشی.- نحوه ارائه و تشکیل  کلاسهای دروس ۳ واحدی- گزارش انجام طرح راد-  پیشنهادهای اعضا برای تعیین اولویت های سیاستگذاری سال ۹۴ در حوزه آموزش