برگزاری پانصد و یازدهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه

 روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه ۹۳، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه مورد بررسی قرار گرفته و با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه تعدادی از همکاران مورد تایید قرار گرفت.