برگزاری جلسه هیأت ممیزه دانشگاه

جلسه هیأت ممیزه دانشگاه ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۱۲/۱۳ باحضور اعضاء تشکیل و در این جلسه پرونده تعدادی از اعضاء هیأت علمی متقاضی ارتقای مرتبه بررسی شد .