اعلام آئین نامه استفاده از مأموریت آموزشی کارکنان دانشگاه توسط معاون آموزشی

به استناد مفاد نامه شماره ۲۱۱۵۲/۲/د مورخ ۲۷/۹/۹۳ مدیر دفتر رئیس دانشگاه متضمن مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ۳/۷/۹۳ و نامه شماره ۲۱۹۷۸/۲/د مورخ ۱۱/۱۰/۹۳ سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی در مورد آئین نامه استفاده از مأموریت آموزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به پیوست فراخوان پذیرش درخواست مأموریت آموزشی برای ادامه تحصیل در دوره دکترای تخصصی Ph.D  کارکنانی که متقاضی خدمت پس از پایان مأموریت آموزشی در یکی از دانشکده های تابعه دانشگاه میباشند و در دوره Ph.D  در یکی از دانشگاههای دولتی (به جز پیام نور) پذیرفته شده اند