درباره ما

         اصفهان

اخیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- حوزه معاونت آموزشی

 

گویا :  ۳۷۹۲۸۰۰۰ -۰۳۱
تلفن:  ۳۷۹۲۸۰۰۸ -۰۳۱
نمابر:  ۳۶۶۸۲۰۰۶ -۰۳۱