تماس با ما

 اصفهان

اخیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- حوزه معاونت آموزشی

 
 

 

 

گویا: ۰۳۱-۳۷۹۲۸۰۰۰
تلفن: ۰۳۱- ۳۷۹۲۸۰۰۱ , ۳۷۹۲۸۰۰۲
نمابر: ۰۳۱- ۳۶۶۸۲۰۰۶