کارگروه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مسئول کارگروه : آقای محمد جواد منهاجی  شماره تماس ۳۷۹۲۸۰۶۳

 

کارشناس کارگروه : خانم زهرا اکبرزاده  ۳۷۲۸۰۶۶

 

                                    فرایندهای بازبینی شده  کارگروه ارتقاء کیفیت

 

فرآیند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد

 

فرآیند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقاطع عمومی

 

فرآیندپیشگیری از فعال بودن نام دانشجویان بدون انتخاب واحد

 

فرآیند انصراف از تحصیل دانشجویان مقاطع عمومی و تحصیلات تکمیلی

 

فرآیندبررسی سنوات دانشجویان در مقاطع عمومی و تحصیلات تکمیلی در هر نیمسال

 

فرآیند پذیرش دانشجویان دوره تکمیلی خارج از کشور

 

فرآیند ابلاغ مشروطی دانشجویان در مقاطع عمومی در هر نیمسال

 

فرآیند آزمون های پایان ترم دانشجویان 

 

فرآیند فراغت از تحصیل دانشجویان 

 

فرآیندخروج از کشور دانشجویان مقاطع عمومی 

 

فرآیند استفاده از ماده ۵ آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

فرآیند نحوه مشارکت اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت تدریس در سایر دانشگاهها

 

فرآیند نحوه مشارکت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در فرآیند آموزش دانشجویان سایر دانشگاهها

 

فرآیند نحوه مشارکت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در انجام پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی خارج از دانشگاه