تماس با کارشناسان اداره

 

پست سازمانی

سمت

شماره تماس

رئیس اداره

دانش آموختگان

رئیس اداره دانش آموختگان

۸۰۵۳

کارشناس

خدمات آموزشی

کارشناسی کلیه رشته های دکترای داروسازی -

دندانپزشکی - تخصصی دندانپزشکی

۸۰۵۶

 

 

۸۰۵۱

کارشناس

خدمات آموزشی

             کارشناسی پیوسته

             (بدون تاییدیه نظام پزشکی رشته های مربوطه )-

             امور بین الملل

۸۰۵۲

کارشناس

خدمات آموزشی  

 مقطع کارشناسی ارشد - مقطع پی اچ دی

۸۰۵۴

کارشناس

خدمات آموزشی

 دکترا تخصصی - فوق تخصصی - فلوشیپ

۸۰۵۱

کارشناس

خدمات آموزشی

 دکترا پزشکی- احراز هویت و ارجاع مدارک

 غیرحضوری و پیگیریهای لازم

۸۰۵۱

کمک کارشناس

خدمات آموزشی

 مقطع کاردانی - کارشناسی ناپیوسته

۸۰۵۲

کمک کارشناس

خدمات آموزشی

                                         

             صدور و تحویل دانشنامه - صدور فرم فراغت و

             پرتال آن -صدورتاییدیه نظام پزشکی

             مقطع کارشناسی      

۸۰۵۶

 

 

                             صدور و تحویل دانشنامه - صدور فرم فراغت و پرتال آن - صدور  تاییدیه نظام پزشکی مقطع کارشناسی -