معرفی اداره خدمات آموزشی

اداره خدمات آموزشی دانشگاه یکی ازمهمترین ادرات حوزه معاونت آموزشی دانشگاه می باشد که  وظیفه نظارت  ،برنامه ریزی  و کنترل بیش از۹۰ فرایند آموزشی مستند سازی شده را برعهده داشته و نیز وظیفه ارائه خدمات آموزشی به بیش از۶۷۰۰ دانشجو (نزدیک به ۷۰ درصد کل دانشجویان)  رادرچهار مقطع تحصیلی و۲۸ رشته تحصیلی عهده دار می باشد. که شرح وظایف هریک از رئیس اداره، کارشناسان اداره وکمک کارشناسان اداره بشرح زیر تعیین گردیده است:
 
 
اهم شرح وظایف رئیس اداره خدمات آموزشی دانشگاه
۱)- تهیه دستورالعمل های ثبت نامی و برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر فرآیند ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری با بهره گیری ازتمام ظرفیت های نرم افزاری وسخت افزاری وباهدف رعایت دقت ، سرعت وکیفیت
۲-) بررسی ونظارت برکنترل سوابق تحصیلی وتعهدات مربوط به  پذیرفته شدگان آزمون سراسری
۳-)-بررسی، کنترل ونظارت بروضعیت تحصیلی دانشجویان،شامل انتخاب واحد ، حذف واضافه ، مرخصی تحصیلی ، خذف ترم ،تغییر رشته ، سقف سنوات تحصیلی ،مشروطی ، اخراجی وانصراف ازتحصیل وبررسی وکنترل گزارشات کارشناسی وضعیت تحصیلی دانشجویان جهت طرح درشورای آموزشی ،کمیسیون بررسی موارد خاص وکمیته منطقه ای
۴-) بررسی صورتجلسات شورای آموزشی ،کمیسیون بررسی موارد خاص وارجاع به کارشناسان ذیربط ونظارت برحسن اجرا وابلاغ مصوبات مربوطه
۵-) اجرای آئین نامه تسهیلات  آموزشی فرزندان اعضاء هیأت علمی وانجام فرایندهای مربوطه
۶-) اجرای امور مربوط به اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو به سازمان سنجش آموزش کشور ازطریق پرتال
۷-) پذیرش ، ثبت نام وبررسی وکنترل وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد وایثارگربراساس آئین نامه های مربوطه
۸-) بررسی کنترل ونظارت بروضعیت  نظام وظیفه دانشجویان مشمول وپی گیری جهت وصول معافیت تحصیلی ومجوزهای مربوطه
۹-) ارائه پیشنهادات لازم جهت بازنگری وتدوین آئین نامه ها آموزشی ودستورالعمل های نقل وانتقالات
۱۰-) شرکت درجلسات اداری وکارگروهای آموزشی وترسیم فرایندهای مرتبط باامورآموزشی دانشجویان درجهت ارتقای فرایندهای آموزشی
۱۱-) بررسی ،کنترل ونظارت بر فرایند نقل وانتقال دانشجویان متقاضی
۱۲-) بررسی کنترل ونظارت برمعرفی دانشجویان مشمول متقاضی شرکت درآزمون های جامع علوم پایه وپیش کارورزی
۱۳-) بررسی کنترل ونظارت بروضعیت پرونده تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل وانتقالی
۱۴-)  بررسی امور مربوط به دانشجویان دوره تکمیلی وانتقالی خارج ازکشور درقالب مصوبات مربوطه
۱۵-) هماهنگی وتعامل  باآموزش دانشکده ها درخصوص موارد آموزشی وعندالزوم تشکیل جلسات مرتبط درجهت مرتفع نمودن  مسائل ومشکلات  آموزشی و دانشجوئی درقالب آئین نامه های مربوطه
۱۶-) ارجاع ،نگارش ، اصلاح ،کارتابل مکاتبات اداری وارائه گزارشات لازم
۱۷-)تشکیل جلسات داخلی باکارکنان اداره وبررسی مسائل ومشکلات اداری وآموزشی 
۱۸-) تعیین شرح وظایف کارشناسان و کمک کارشناسان تحت سرپرستی  و نظارت بر عملکرد آنان
۱۹-) بهره گیری ازابزارهای انگیزشی ومدیریتی درجهت ترغیب کارکنان درراستای ارائه خدمات مطلوب برابر ضوابط مربوطه
۲۰-) بررسی نقاط قوت وضعف فرایندهای اجرائی اداره  وارتقای فرایندهای آموزشی درجهت اجرای برنامه راهبردی ونیزارائه گزارشات  عملکردی به مدیران حوزه
 
اهم شرح وظایف کارشناسان اداره خدمات آموزشی دانشگاه
۱-)کنترل و بررسی مدارک وسوابق تحصیلی و ثبت نامی پذیرفته شدگان آزمون سراسری براساس لیست سازمان سنجش
۲-) ثبت نام حضوری وبررسی مدارک ثبت نامی وتحصیلی پذیرفته شدگان  وانطباق باپرونده الکترونیکی دانشجویان
۳-)-بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان،شامل انتخاب واحد ، حذف واضافه ، مرخصی تحصیلی ، خذف ترم ،تغییر رشته ، سقف سنوات تحصیلی ،مشروطی ، اخراجی وانصراف ازتحصیل وبررسی وکارشناسی پرونده  تحصیلی دانشجویانی که با مشکلات آموزشی مواجه شده اند وگزارش درفرمهای مربوطه جهت طرح درشورای آموزشی ،کمیسیون بررسی موارد خاص وکمیته منطقه ای
۴-) ابلاغ اخطارهای آموزشی به دانشجویان ازقبیل ابلاغ مشروطی ،اتمام سقف سنوات تحصیلی ، محروم ازتحصیل ، عدم مراجعه ، تسویه حساب ،وپی گیری وصول مدارک دانشجویان ورونوشت به مبادی ذیربط
۵-) ابلاغ مصوبات  شورای آموزشی ،کمیسیون بررسی موارد خاص وکمیته نظارت برحسن اجرای مقررات آموزشی
۶-) پذیرش وثبت نام فرزندان اعضاء هیأت علمی درقالب  آئین نامه تسهیلات  آموزشی مربوطه
۷-) پذیرش و ثبت نام دانشجویان سهمیه ۵% شاهد وایثارگر درقالب ظرفیت های مربوطه وبررسی وکنترل وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد وایثارگرواعمال آئین نامه های مربوطه
۸-) کنترل وضعیت  نظام وظیفه دانشجویان مشمول وپی گیری جهت وصول معافیت تحصیلی ومجوزهای مربوطه
۹-)بررسی وکارشناسی مدارک تحصیلی ودرخواست دانشجویان متقاضی نقل وانتقال به این دانشگاه وابلاغ مصوبات شورای نقل وانتقال طبق فرایند تعریف شده
۱۰-) بررسی وکارشناسی درخواست دانشجویان متقاضی انتقال ، میهمان وتغییر رشته ازاین دانشگاه به سایر دانشگاهها
۱۱-)  کارشناسی وبررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان مشمول متقاضی شرکت درآزمون های جامع علوم پایه وپیش کارورزی
۱۲-) بررسی و کنترل بروضعیت پرونده تحصیلی دانشجویان انتقالی وپی گیری جهت وصول مدارک تحصیلی
۱۳-) پذیرش وثبت نام معرفی شدگان  دوره تکمیلی وانتقالی خارج ازکشور حسب مصوبات مربوطه
۱۴-)کارشناسی پی گیری نامه های ارجاع شده وانجام مکاتبات لازم عندالزوم
۱۵-) استخراج اسامی دانشجویان ممتازجهت معرفی به مقاطع بالاتر
۱۶-)انجام فرایند خروج ازکشور دا نشجویان متقاضی    
۱۷-)انجام فرایند تکمیل پرونده الکترونیک واعلام فراغت ازتحصیل دانشجویان طبق فرایند مربوطه
۱۸-) بررسی وکنترل وتغییر سوابق آموزشی دانشجویان درسامانه آموزشی سما
۱۹-)ارائه گزارش عوامل عملکردی درراستای شرح وظایف
۲۰-)پاسخگوئی حضوری وتلفنی به ارباب رجوع درراستای تکریم
اهم شرح وظایف کمک کارشناسان اداره خدمات آموزشی دانشگاه
۱)-پی گیری وبررسی  تکمیل مدارک وسوابق تحصیلی و ثبت نامی پذیرفته شدگان آزمون سراسری براساس لیست سازمان سنجش
۲-) ثبت نام حضوری وبررسی مدارک ثبت نامی وتحصیلی پذیرفته شدگان  وانطباق باپرونده الکترونیکی دانشجویان
۳-)-صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان
۴-) انجام امورمربوط به تطبیق واحد دانشجویان بانظارت کارشناس مربوطه
۵-) صدورمکاتبات لازم درخصوص اخذ وثیقه آموزش رایگان ومکاتبات نظام وظیفه دانشجویان ذکور
۶-) بررسی مدارک وصول شده دانشجویان انتقالی وانجام مکاتبه درخصوص رفع نواقص
۷-) آپلود مدارک وسوابق درپرونده الکترونیکی دانشجویان
۸-) تکمیل پروند دانشجویان وپی گیری جهت رفع نواقص
۹-) تحویل کارت دانشجوئی دانشجویان
۱۰-) ارسال مدارک تحصیلی دانشجویان انتقالی به دانشگاه مقصد بانظارت کارشناس مربوطه
۱۱-)  ارسال کارنامه دانشجویان میهمان به دانشگاه مبدأ
۱۲-) دریافت مدارک فراغت ازتحصیل دانشجویان
۱۳-) پی گیری نامه های ارجاع شده وانجام مکاتبات لازم عندالزوم باهماهنگی باکارشناس مربطه
۱۴-) تغییر سوابق آموزشی دانشجویان درسامانه آموزشی سما وانجام مکاتبات داخلی بانظارت کارشناس مربوطه
۱۵-)پاسخگوئی حضوری وتلفنی به ارباب رجوع درراستای تکریم