فراخوان جذب هیات علمی رشته مامائی در دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

با استناد به مکاتبه شماره ۸۸۸/آ/ص/۹۷ مورخ ۹۷/۹/۱۰  سرپرست محترم معاونت آموزش تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری و مامانی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر نسبت به جذب ۳ نفر کارشناس ارشد مامائی در قالب  طرح هیأت علمی رشته مامایی بدینوسیله به اطلاع متقاضیان می رساند  با مراجعه حضوری یا غیر حضوری به آن دانشگاه نسبت به دریافت اطلاعات کامل و شرکت در فرایند جذب اقدام نمایند