جلسه بررسی مشکلات و چالش های استانداردهای اعتبار بخشی آموزشی و مراکز آموزشی درمانی

جلسه بررسی مشکلات و چالش های استانداردهای اعتبار بخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی، از ساعت ۸ لغایت ۱۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۹/۸ با حضور رئیس و معاون آموزشی دانشگاه و تیم همراه ، دبیر محترم کمسیون ملی اعتباربخشی، روسا، معاونین آموزشی و مسئولین دفاتر توسعه آموزش مراکز آموزشی درمانی در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل گردید. در این جلسه مسئولین اجرایی برنامه نسبت به ارائه اهم چالشهای پیش رو اقدام نمودند.ادامه مطلب

در پایان ضمن تشکر از کلیه عوامل اجرایی در ستاد و مراکز آموزشی درمانی پیشنهاد شد اهم موارد مطروحه در جلسه مورخ ۹۷/۹/۲۰  با عنوان نشست کشوری الگوی ژنریک اعتبار بخشی برنامه های آموزش علوم پزشکی که با حضور جناب آقای دکتر سلطان عرب شاهی عضو کمسیون ملی اعتبار بخشی و مسوول اجرایی این برنامه برگزار می گردد مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.