کارگروه توافق نامه همکاریهای سه جانبه بین معاونتهای آموزشی،پژوهشی و اجتماعی

اولین جلسه کارگروه توافق نامه همکاریهای سه جانبه بین معاونتهای آموزشی،پژوهشی و اجتماعی با حضور نمایندگان مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی،معاونت بهداشتی و معاونت آموزشی در ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۲۰ آبان ماه ۹۷ در تالار حکمت معاونت آموزشی برگزار گردید ادامه مطلب

در این جلسه بعد از بحث و تبادل نظر پیشنهادات ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ شد