معاون مدیر امور آموزشی

 

دكتر حمیدرضا صادقی

معاون مدیر امور آموزشی

 

تلفن تماس: ۰۳۱۱۶۶۸۲۸۸۹ - ۰۳۱۱۷۹۲۸۰۲۳