ارزیابی عملکرد مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

ارزیابی عملکرد مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) در جاری سازی استانداردهای اعتباربخشی آموزشی از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹۷/۷/۱۶ با حضور مسئول محترم محور اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی؛ نمایندگان محترم معاونت آموزشی؛ دانشکده پزشکی؛ دانشکده پرستاری و مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر چمران صورت پذیرفت