رهبرانقلاب در اجتماع بزرگ بسیجیان در ورزشگاه آزادی:

 ملت ایران با شکست دادن تحریم سیلی دیگری به آمریکا خواهد زد.

این جلسه بزرگ در موقعیت بسیارحساسی تشکیل شده است: از یکطرف سیاستهای آمریکای جهانخوار؛ از یکطرف قدرتنمایی جوانهای مؤمن و پیروزیهای پیاپی در میدانهای مختلف؛ از یکطرف مشکلات اقتصادی کشور و تنگی معیشت بخش بزرگی از مردم؛ و ازطرفی حساس شدن و به تکاپو افتادن نخبگان کشور که این وضعیت، آنها را حساس کرده و به تکاپو و تلاش فکری و عملی وادار کرده است.

رهبرانقلاب در اجتماع بزرگ بسیجیان در ورزشگاه آزادی:
 این جلسه بزرگ در موقعیت بسیارحساسی تشکیل شده است: ازیکطرف سیاستهای آمریکای جهانخوار؛ ازیکطرف قدرتنمایی جوانهای مؤمن و پیروزیهای پیاپی در میدانهای مختلف؛ ازیکطرف مشکلات اقتصادی کشور و تنگی معیشت بخش بزرگی از مردم؛ و ازطرفی حساس شدن و به تکاپو افتادن نخبگان کشور که این وضعیت، آنها را حساس کرده و به تکاپو و تلاش فکری و عملی وادار کرده است.
اگر دشمن در ما وحدت، احساس قدرت، احساس وظیفه و عزم راسخ مشاهده کند، عقب مینشیند؛ اما اگر احساس کند ضعف و اختلاف بین مسئولین کشور هست، هم جهتی وجود ندارد، یا بین مردم و مسئولین فاصله افتاده است، تشویق میشود که شدت عمل خود را زیاد کند. همه توجه کنند: هم جوانان، هم مسئولین، باید به دشمن پیام قدرت بدهیم نه پیام ضعف.
جمعیت ۱۰۰هزارنفری این ورزشگاه یادآور جمعیت ۱۰۰هزارنفری همینجا در اواخر دهه۶۰ است که برایشان صحبت کردم و به جبهه ها رفتند و پیروزیهای بزرگی را به ارمغان آوردند. و شما جوانهای عزیز هم در میدان علم و فعالیت و تحرک اقتصادی و کارآفرینی، در میدان کار و تلاش فردی و جمعی، در میدان شبکه سازی اجتماعی و فرهنگی، در میدان حرکتهای لازمِ آتش به اختیار، درهرجایی انشاالله موفق خواهید بود.
دشمن میخواهد ملت ایران را به این نتیجه برساند که بن بست است، راه حلی وجودندارد مگر زانوزدن و تسلیم شدن درمقابل آمریکا/ من بحول و قوه الهی و به کمک شما، تا جان و توان دربدن دارم نخواهم گذاشت این اتفاق درکشور بیفتد/ دشمن برای مقابله با جمهوری اسلامی بعد از کنکاش فراوان، به تحریم رسیده است. اقتصاد ملی ما میتواند تحریم را شکست دهد و شکست تحریم، شکست آمریکا است و آمریکا یک سیلی دیگر از ملت ایران خواهدخورد.