معاون مدیر امور آموزشی

 

دكتر حمیدرضا صادقی

معاون مدیر امور آموزشی

 

شماره تماس     ۳۷۹۲۸۰۰۳- ۰۳۱