دومین کمیسیون پزشکی دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال به این دانشگاه

 

دومین جلسه کمیسیون پزشکی دانشجویان متقاضی میهمان و انتقالی از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۲۱  با حضور معاون مدیر امور آموزشی دانشگاه، مسئول مرکز مشاوره و سلامت روان دانشگاه و دیگر اعضاء کمیسیون درمحل اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل و درخواستها ومدارک ارائه شده دانشجویان متقاضی انتقال و میهمانی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.