برگزاری جلسه تفاهمنامه مالی فی مابین معاونت توسعه و دانشکده ها

جلسه تفاهنامه مالی فی مابین معاونت توسعه و دانشکده ها از ساعت ۱۳/۳۰ مورخ ۹۷/۵/۲۰ با حضور ریاست دانشگاه، معاونین توسعه مدیریت و منابع، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی فرهنگی و سرپرست مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه، روسای دانشکده ها و معاونین امور مالی  در تالا حکمت حوزه معاونت آموزشی تشکیل وطبق دستور جلسه موضوعات مطرح و بعد از بحث و تبادل نظرتصمیمات لازم اتخاذ گردید.