برگزاری کمسیون پزشکی دانشجویان متقاضی میهمان و انتقالی

جلسه کمیسیون پزشکی دانشجویان متقاضی میهمان و انتقالی از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۱۶  با حضور معاون مدیر امور آموزشی، مسئول مرکز مشاوره و سلامت روان دانشگاه و دیگر اعضاء کمیسیون در دفتر مدیر امور آموزشی دانشگاه تشکیل و  درخواستها ومدارک ارائه شده دانشجویان متقاضی انتقال و میهمانی مورد بررسی قرار گرفت.