برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه از ساعت ۱۳/۳۰ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۱۶ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، معاونین آموزشی دانشکده ها، مدیران امور آموزشی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، سرپرست اداره امور شاهد وایثارگران دانشگاه، مشاور معاون آموزشی در آموزش بین الملل و امور آموزشی  و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و طبق دستور جلسه در خصوص سیاست گذاری ها و موارد دانشجویی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.