دومین جلسه کمیته پذیرش دانشجویان خارجی دانشگاه

دومین جلسه کمیته پذیرش دانشجویان خارجی دانشگاه در سال جاری  به صورت مجازی از ساعت ۱۰ صبح  روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۱۹ باحضورمعاون آموزشی دانشگاه، مشاورین معاون آموزشی در امور آموزشی و آموزش بین الملل، مدیر دانشجویی و امور آموزشی دانشگاه، روسا و معاونین آموزشی دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی و علوم توانبخشی در تالار ادیب دانشکده پزشکی تشکیل و ادامه موضوع پذیرفته شدگان هر رشته  مطرح و بحث و تبادل نظر بعمل آمد.