برگزاری جلسه کارگروه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی

جلسه کارگروه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه از ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۷/۵/۱۵ با حضور مدیران تحصیلات تکمیلی و امور آموزشی دانشگاه معاون مدیر امور آموزشی و روسای ادارات خدمات ماشینی، خدمات آموزشی، تحصیلات تکمیلی، فارغ التحصیلان و مسئول کارگروه ارتقاء کیفیت در محل اتاق جلسات معاونت آموزشی برگزار گردید و در خصوص موارد دانشجویی بحث و تبادل نظر بعمل آمد.