برگزاری اولین جلسه کمیته پذیرش دانشجویان خارجی دانشگاه

اولین جلسه کمیته پذیرش دانشجویان خارجی دانشگاه در سال جاری از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۱۵ با حضورمعاون آموزشی دانشگاه، مشاورین معاون آموزشی در امور آموزشی و آموزش بین الملل، مدیر دانشجویی و امور آموزشی دانشگاه ، روسا و معاونین آموزشی دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی و علوم توانبخشی در تالار ادیب دانشکده پزشکی برگزارو طبق دستور جلسه نسبت به بررسی مدارک تحصیلی متقاضیان، مصاحبه با متقاضیان و تائید نهایی پذیرفته شدگان درهر رشته بحث و تبادل نظر بعمل آمد.