برگزاری جلسه برنامه توسعه پرستاری و مامائی در ارائه خدمات بالینی

 روز پنجشنبه  مورخ ۹۷/۴/۲۱ از ساعت ۷/۳۰ الی ۹/۳۰ صبح جلسه ای با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر درمان دانشگاه، مدیر امور تحصیلات تکمیلی دانشگا، رئیس دانشکده پرستاری و مامایی، مدیر عامل مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)، رییس مرکز آموزشی درمانی امین، مشاور معاون آموزشی در امور مرتبط با خدمات سلامت  و رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر چمران در دفتر معاون آموزشی دانشگاه تشکیل و موضوعات مرتبط با برنامه توسعه پرستاری و مامائی در ارائه خدمات بالینی در بیمارستانهای آموزشی مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.