برگزاری جلسه تیرماه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه ساعت ۱۳/۳۰ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۴/۱۹  با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیران امور آموزشی دانشگاه، مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، امور شاهد وایثارگران دانشگاه، مشاور معاون آموزشی در آموزش بین الملل، معاونین آموزشی دانشکده ها و دیگر اعضاء در محل تالار حکمت تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه در خصوص موارد دانشجویی و سیاست گزاری ها بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.