برگزاری جلسه مروری بر فراخوان ها و آیین نامه اعضای هیات علمی

روز چهارشنبه ۹۷/۴/۱۳  ساعت ۱۰/۳۰ صبح جلسه ای با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مشاور معاون آموزشی در امور آموزشی مدیران امور هیات علمی، مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دبیر شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم استان و روسای دانشکده ها  در تالار حکمت برگزار گردید در این جلسه گزارشی از فراخوان اعضاء هیات علمی ارائه و مروری بر آیین نامه مرکز آموزش­های مهارتی و برنامه توانمند سازی اعضای هیأت علمی و آئین نامه آن صورت گرفت و بحث و تبادل نظر بعمل آمد.