برگزاری جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی

جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی راس ساعت ۷/۳۰ صبح روز چهارشنبه ۹۷/۴/۱۳ با حضورمعاون آموزشی دانشگاه،   مشاوران معاون آموزشی و مدیران  حوزه معاونت آموزشی در محل سالن جلسات تشکیل و با توجه به دستور جلسه و مسائل و مشکلات مطروحه در حوزه آموزش بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.