برگزاری جلسه اعتبار بخشی بین المللی و ارائه نتایج خودارزیابی

جلسه اعتبار بخشی بین المللی و ارائه نتایج خودارزیابی ساعت ۱۱صبح  روز یکشنبه دهم تیرماه با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مشاوران معاون آموزشی در امور اداری مالی وپشتیبانی و آموزش بین الملل، مدیران مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی، امور آموزشی و امور هیات علمی در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و با توجه به اهمیت موضوع اعتبار بخشی، تقسیم کار در حوزه معاونت آوزشی صورت پذیرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.