برگزاری جلسه شورای مشاورین جوان با معاون آموزشی

روز چهارشنبه سی ام خرداد ماه ساعت ۱۲/۳۰ جلسه ای  با حضور معاون آموزشی دانشگاه ومشاوران جوان در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و معاون آموزشی دانشگاه دراین جلسه مستقیما با دانشجویان گفتگو نمودند و در جریان نقطه نظرات و پیشنهادات آنان قرار گرفتند.