جلسه در خصوص دوره های کوتاه مدت خارج از کشور

 روز چهارشنبه سی ام خرداد ماه راس ساعت ۱۲ جلسه ای با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مشاورین معاون آموزشی در امور آموزشی، بین الملل،دکترای تخصصی پژوهشی و یکی از اعضاء هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی در محل اتاق معاون آموزشی تشکیل و درخصوص دوره های کوتاه مدت خارج از کشور، بعد از بحث و تبادل نظر، تصمیم گیری بعمل آمد.