برگزاری جلسه پایان نامه های کاربردی با بروندادهای فناورانه

جلسه پایان نامه های کاربردی با بروندادهای فناورانه  ساعت ۸ صبح روزسه شنبه ۲۹ خردادماه با حضور مشاورمعاون آموزشی در امور آموزشی و دیگر اعضاء کمیته در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و موضوعات دانشجویان EDC ،دانشکده های پرستاری و مامایی، پزشکی و پژوهشکده قلب و عروق طبق برنامه زمانبندی مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص پایان نامه های ارائه شده تصمیمات لازم اتخاذ گردید