برگزاری جلسه شورای پزشکی

جلسه شورای پزشکی راس ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۲۷ خرداد ماه با حضور  مدیر امور آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید و در خصوص موارد دانشجویی قابل طرح در جلسه شورای آموزشی خردادماه بحث و تبادل نظر بعمل آمد و هماهنگی لازم صورت گرفت.