امور هیات علمی

                

          

             

          

معرفی پرسنل و امور محوله  امور هیات علمی دانشگاه

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

امور محوله

مریم توکلی

۸۰۳۳

نظارت و سرپرستی بر اموراجرایی دبیرخانه جذب هیات علمی

خدیجه میراحمدی

۸۰۰۵

امور ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی

زهرا ادهم زاده

۸۰۳۴

امور استخدام اعضاء هیات علمی

معصومه هاشم زاده

۸۰۳۱

امور هیات علمی تعهداتی

لیلا مسینه ای

۸۰۵۸

متصدی دبیرخانه و  استعلامات  اعضاء هیات علمی

ژیلا ضیایی

۸۰۳۲

مسئول دفترامور هیات علمی

احمد خلیلی

۸۰۴۸

نظارت و سرپرستی کارگزینی  هیات علمی

محمد شمس

۸۰۵۵

صدور احکام ، محاسبه سنوات ، رسیدگی به شکایا ت و محاکمات اداری اعضاء هیات علمی

مژگان مهرورز

۸۰۴۷

صدور احکام کارگزینی اعضاء هیات علمی

مینا مینائیان

۸۰۴۹

امور بازنشستگی و نقل و انتقالات کسورات بیمه و بازنشستگی اعضاء هیات علمی

حدیث لرستانی

۸۰۵۰

امور کارگزینی و بایگانی پرونده پرسنلی اعضاء هیات علمی

مهندس سعید سعید بخش

۸۰۶۷

مسئول استقرار و راه اندازی نرم افزار ثبت فعالیتهای اعضاءهیات علمی در دانشگاه

مهندس سارا خسرویان

۸۰۶۷

پشتیبانی فنی نرم افزار ثبت فعالیتهای اعضاء هیات علمی

رحمت اله شاهمرادی

۸۰۴۶

هماهنگ کننده جلسات هیات ممیزه و رسیدگی به پرونده اعضاء هیات علمی ارتقاء یافته