برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه

 جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه راس ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۲۲ خرداد ماه با حضورریاست دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه درخصوص ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی،  تعهدات، قراردادی و سایر موارد مرتبط بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.