جلسه کارگروه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی

جلسه کارگروه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی راس ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۲۱ خرداد ماه با حضور مشاور معاون آموزشی در امور آموزشی، مدیر امور آموزشی دانشگاه، سرپرست مدیریت پشتیبانی، و دیگر اعضاء کارگروه در محل اتاق جلسات معاونت آموزشی تشکیل و طبق دستور جلسه بحث و تبادل نظر بعمل آمد و هماهنگی لازم صورت گرفت.