جلسه حق الزحمه مسئولین فنی هیأت علمی همکار در بخش های برون سپاری شده

روز یکشنبه ۲۰ خرداد راس ساعت ۱۳جلسه بررسی نحوه وصول و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیات علمی که براساس شرایط اختصاصی واگذاری، به عنوان مسئول فنی و ... در بخش­های برون سپاری شده در حال ارائه خدمت می باشند  با حضور معاونین آموزشی،  توسعه مدیریت و منابع،  پژوهشی  و فناوری دانشگاه ، مشاور معاون آموزشی در امور آموزشی، سرپرست مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد، رئیس دانشکده پزشکی، معاون اداری مالی دانشکده پزشکی و مدیر امور مالی دانشگاه در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و طبق دستور جلسه بحث و تبادل نظر بعمل آمد.