قابل توجه متقاضیان فراخوان های استخدام هیات علمی پیمانی و تعهدات قانونی 

قابل توجه متقاضیان فراخوان های استخدام هیات علمی پیمانی  و تعهدات قانونی 

 

مکان برگزاری آزمون علم سنجی و زبان متقاضیان فراخوان های استخدام هیات علمی پیمانی  و تعهدات قانونی در ساختمان تدبیر جنب دانشکده دندانپزشکی دانشکاه می باشد.