آگهی برگزاری آزمون های زبان و علم سنجی

آگهی برگزاری آزمون های زبان و علم سنجی متقاضیان استخدام هیات علمی و تعهدات قانونی

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در پانزدهمین فراخوان استخدام هیات علمی پیمانی و فراخوان تعهدات قانونی می رساند آزمون های زبان و علم سنجی بر اساس جدول زیر انجام می گیرد. لازم به ذکر است .....