جلسه تدوین شیوه نامه مربوط به طراحی سیستم ها، روش ها و خدمات جدید آئین نامه ارتقاء

 جلسه تدوین شیوه نامه مربوط به طراحی سیستم ها، روش ها و خدمات جدید آئین نامه ارتقاء، ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه  یکم خرداد ماه با حضور معاون آموزشی دانشگاه، دبیران هیات ممیزه دانشگاه و کمیته تخصصی بالینی پزشکی هیات ممیزه، مشاور عالی معاون آموزشی و اعضاء هیات علمی دانشکده پزشکی در سالن شورای معاونت آموزشی  تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر با توجه به  اهمیت موضوع تصمیمات لازم اتخاذ گردید.