فراخوان پذیرش دانشجو برای دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم