برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه ساعت ۱۳:۳۰ روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه و با حضور معاون آموزشی دانشگاه و اعضا، شورای آموزشی دانشگاه در محل مرکز آموزش مجازی تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه در خصوص سیاست گزاری های آموزشی و موارد دانشجویی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.