برگزاری جلسه شورای اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

جلسه شورای اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه راس ساعت ۱۱/۳۰روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه  با حضور دکتر سهرابی مدیر امور شاهد و ایثار گران دانشگاه و نمایندگان ستاد شاهد و ایثارگر دانشکده ها در محل تالار حکمت برگزار گردید وضمن طرح دستور جلسه بعد از بحث و تبادل نظردر خصوص مسائل مرتبط با دانشجویان شاهدو ایثار گر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.