برگزاری جلسه تعیین شاخصهای اختصاصی انتخابی اعضاء هیات علمی

جلسه تعیین شاخصهای اختصاصی انتخابی اعضاء هیات علمی راس ساعت ۱۳ روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه با حضور معاون آموزشی دانشگاه و اعضاء کارگروه، تشکیل و کارشناسی و بررسی لازم در خصوص پرونده تبدیل وضعیت متقاضیان تعهدات غیر هیات علمی به هیات علمی صورت پذیرفت و مقرر گردید موضوع جهت تصمیم گیری به جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه ارجاع گردد.