برگزاری جلسه دبیران کمیته های تخصصی هیات ممیزه

جلسه دبیران کمیته های تخصصی هیات ممیزه  راس ساعت ۱۱ روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه  با حضور دبیر هیات ممیزه، معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء در اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و پیرامون موضوعات آموزشی، پزوهشی و اجرایی اعضاء هیات علمی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .