برگزاری جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه در سال ۹۷

اولین جلسه  کمیسیون موارد خاص دانشگاه در سال ۹۷ راس ساعت ۱۳/۳۰ با حضور ریاست دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء  در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه در خصوص وضعیت و چگونگی ادامه تحصیل تعدادی از دانشجویان و دیگر موارد بحث و تبادل نظر بعمل آمد و بر اساس آیین نامه تصمیمات لازم اتخاذ گردید .